to BioTechniques free email alert service to receive content updates.
Cancer Research
Lilia Y. Kucheryavykh, Yuriy V. Kucheryavykh, Kimberleve Rolón-Reyes, Serguei N. Skatchkov, Misty J. Eaton, Luis A. Cubano, and Mikhail Inyushin
.