Megaherbivores: Is Homo Erectus The Reason of Their Extinction?